Teleporady

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) W N ZOZ MEDFAMILIA 
określony treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. 
 1. Teleporada: świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Teleporada w POZ jest jedną z kilku dostępnych form kontaktu w ramach POZ, jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. 
 2. Osoba udzielająca teleporady – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ 
 3. Świadczeniodawca POZ – świadczeniodawca, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172); 3) 
 4. Informacja o sposobie udzielania teleporad przez świadczeniodawcę POZ jest dostępna w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie. 
 5. W trakcie teleporady pacjent ma prawo wyrażenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym 
 6. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad: 
A)Pacjent rejestruje się na teleporadę telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 603575834 lub 618283040 lub za pomocą udostępnionego na stronie internetowej medfamilia.pl formularza kontaktowego lub drogą mailową medfamilia@o2.pl. Możliwa jest również rejestracja osobiście lub przez osoby trzecie 
 B) W trakcie rejestracji wskazane jest przekazanie celu porady pielęgniarce podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez krótki opis dolegliwości poprzez formularz kontaktowy albo drogą mailową, co znacznie ułatwia ustalenie priorytetowych teleporad 
 C) Teleporada drogą telefoniczną jest udzielana z wykorzystaniem numerów telefonu: 722 149 702, 724 881 885 lub 724 881 886 – te numery telefonu nie służą do rejestracji i nie będą odbierane od pacjentów wcześniej nie umówionych na dany dzień, chyba, że jest to w danym dniu uzgodnione wcześniej z personelem udzielającym teleporady, gdyż utrudnia to kontakt z pacjentem już umówionym. 
 D) Po udzieleniu teleporady telefonicznej zalecenia lub kody skierowań są przekazywane ustnie lub poprzez SMS, MMS lub wysyłane na podany przez pacjenta mail albo odbierane osobiście w formie papierowej. 
 E) Teleporada drogą mailową medfamilia@o2.pl 
 7. Sposób ustalenia terminu teleporady: Teleporada jest z reguły realizowana dniu zgłoszenia, najpóźniej następnego dnia roboczego, albo w innym ustalonym wspólnie z pacjentem terminie dogodnym dla obu stron, w godzinach pracy poradni. 
 8. Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia: 
A) W celu zrealizowania teleporady lekarz kontaktuje się z pacjentem za pośrednictwem telefonu podanego w czasie rejestracji przez pacjenta z w/w numerów telefonów służących do teleporad. 
 B) W trakcie teleporady lekarz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych zawartych w dokumentacji pacjenta lub zgłoszonych w dniu wypisania deklaracji wyboru 
C) W trakcie teleporady pacjent może otrzymać informacje o wynikach badań, otrzymać e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne, ustalić modyfikację leczenia chorób przewlekłych i inne. D) W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia , lekarz może podjąć decyzję o potrzebie przyjęcia pacjenta bezpośrednio w gabinecie i informuje pacjenta o takiej potrzebie. 
E) Wizyty osobistej wymagają przede wszystkim pacjenci, co do których lekarz stwierdzi konieczność BADANIA PRZEDMIOTOWEGO, natomiast w/w chęć kontaktu osobistego w celu dostarczenia dokumentacji nie wymaga wizyty osobistej u lekarza. Zaleca się najpierw dostarczenie takiej dokumentacji osobiście lub drogą elektroniczną w celu umożliwienia lekarzowi zapoznania się z dokumentacją PRZED UDZIELENIEM TELEPORADY. 
F) Lekarz udzielający teleporady dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta o realizacji świadczenia w formie teleporady. 
 G) Przed zakończeniem teleporady lekarz podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla pacjenta zrozumiałe, ewentualne wątpliwości wyjaśnia ponownie. 
H) Jeżeli podczas teleporady zostaną wystawione e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, lekarz zobowiązany jest podać kody dostępu. Podanie kodu może nastąpić ustnie, SMS-em lub MMS-em jako opis zaleceń z wizyty albo na wskazany przez pacjenta mail. 
I) Potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zgłoszonych przez pacjenta lub jego opiekuna  w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub  po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub  przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695); 
J) Osoba udzielająca teleporady, dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady; 
K) Teleporada jest przeprowadzana w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady; 
L) Świadczeniodawca POZ w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, zapewnia ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem 
M) Osoba udzielająca teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokonuje następujących czynności:  udziela świadczenia zdrowotnego  ustala, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem  informuje pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. 
 9. Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady: W przypadku kontaktu telefonicznego należy podjąć co najmniej 3 krotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany do ponownego kontaktu z rejestracją i ustalenie nowego terminu teleporady. 
 10. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, 
- W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym 
- Zgodnie z powołanym standardem organizacyjnym teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, od dnia 16 marca 2021 r., następuje ograniczenie możliwości wykonywania teleporad :  
 A) w przypadkach gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (z wyłączeniem wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej oraz z wyłączeniem wydania zaświadczenia);  
B) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,  
C) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;  
D) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;  
E) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego;  przez lekarza, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjentem związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w stosunku do dzieci do ukończenia 2. roku życia oraz w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, a także wówczas, gdy przez lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta 
 11. Instrukcje o: 
 – sposobie realizacji e-recepty, – sposobie realizacji e-skierowania, – sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: Pacjent po wygenerowaniu kodu e-dokumentu może otrzymać informację w formie ustnej, drogą SMS lub MMS albo na podany przez pacjenta mail lub odebrać wydruk informacyjny osobiście lub przez upoważnione osoby trzecie W aptece, w poradni AOS lub w szpitalu albo sklepie medycznym podaje kod oraz nr PESEL
– sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych: Pacjent po wystawieniu skierowania do laboratorium lub do pracowni diagnostycznej lub na zabiegi rehabilitacyjne zgłasza się po odbiór wersji papierowej dokumentacji osobiście lub przez osoby trzecie upoważnione i realizuje we wskazanym punkcie 
 – możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta; Poradnia zachęca do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP) Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej w tym do: • e-recepty i e-skierowania a także wyników badań oraz wypisów ze szpitala; • informacji o wysokości refundacji wykupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ; • wytycznych dotyczących zalecanej dawki leków • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ Przez IKP pacjent ma możliwość złożenia e-deklaracji wyboru lekarz, pielęgniarki, położnej POZ, a także zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami. Adres strony internetowej do IKP; https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
Copyright ©2020 "MEDFAMILIA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem