INFORMACJE OGÓLNE

Deklaracje

Czasowo (chcemy utrzymać jakość usług w zakresie realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych) wstrzymane jest przyjmowanie deklaracji noworodków z wyjątkiem dzieci naszych pacjentów. Druki deklaracji można pobierać i składać w rejestracji od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Deklaracje można też pobrać z naszej strony internetowej w zakładce Do pobrania

Informacje ogólne
Na podstawie Vademecum 2009 opracowanego i wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.
 • Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.
  • Opłaty nie pobiera się w przypadku:
  • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta
  • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej
  • a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.
 • Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun.
 • Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej.
 • Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.
 • Deklaracja dla noworodka. Jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, może być zgłoszone na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną.

Oświadczenia

Razem z deklaracją pacjenci składają trzy oświadczenia. Pierwsze dotyczy wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań lub udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, drugie wymaga wskazania osób upoważnionych do wglądu do dokumentacji, trzecie wskazania osób, którym lekarz może udzielić informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Druki oświadczenia można otrzymać w rejestracji lub pobrać w zakładce Do pobrania

Zasady wypisywania recept

Nowa ustawa refundacyjna narzuca lekarzom przepisywanie leków ze zniżką według ściśle określonych zasad. Najczęściej wskazania refundacyjne dotyczą tego co znajduje się w ulotce rejestracyjnej leku. Rodzi to następujące konsekwencje:

 • Aby lekarz mógł przepisać leki na zniżkę w dokumentacji pacjenta muszą znajdować się aktualne zalecenia co do stosowania leków wydane przez specjalistów lub wyniki badań dodatkowych potwierdzające obecność danej choroby.
 • Refundacja przez NFZ większości leków zawęża ich stosowanie tylko do chorób wskazanych w ulotce (tzw. charakterystyka produktu leczniczego) co oznacza, że lekarz nie może przepisać leków ze zniżką na chorobę, która niej nie jest tam wymieniona. Najczęstsze przykłady:
  • Leki określane potocznie jako osłonowe na żołądek (Helicid, Polprazol, IPP, Controloc, Anesteloc) przysługują na zniżkę tylko pacjentom z potwierdzonymi w gastroskopii lub przez specjalistę chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, refluks żołądkowo-przełykowy). Nie jest wskazaniem do refundacji pobieranie wielu leków (na cukrzycę, serce, nadciśnienie) ani leków przeciwbólowych.
  • Leki przeciwalergiczne stosowane dotąd często w przypadkach wysypek alergicznych mogą być aktualnie zapisywane na zniżką jedynie w przewlekłych alergicznych nieżytach nosa lub przewlekłej pokrzywce idiopatycznej (jest to rzadka choroba). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt zmiany przez NFZ list refundacyjnych co 2 miesiące.

Pomoc doraźna

W stanach zagrożenia życia, wypadkach, urazach wzywać Pogotowie Ratunkowe lub jechać do najbliższego szpitala.

Od 1 października 2017r. zmieniły się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej.

Oto informacja NFZ na temat zasad i możliwości uzyskania pomocy lekarskiej w stanach nagłych i po godzinie 18.