Możliwość wsparcia

Możliwość wsparcia-Informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Choroba niesie ze sobą wiele wyzwań. 
Warto wiedzieć, że – po spełnieniu określonych warunków – w sytuacji długotrwałej lub ciężkiej choroby , istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony instytucji samorządowych . 
Ustawa o pomocy społecznej nie wyodrębnia w sposób szczególny (ze względu na jednostkę chorobową) żadnej grupy osób długotrwale lub ciężko chorych, dlatego też osoby te mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej na zasadach ogólnych. Przesłankami do udzielenia pomocy są m.in: 
1) ubóstwo 
2) bezdomność 
3) bezrobocie 
4) niepełnosprawność 
5) długotrwała lub ciężka choroba; 
6) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 
Sytuacja dochodowa osób nie wpływa na prawo do uzyskania opisanych w tej informacji świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, może jednak wpływać na wysokość odpłatności za niektóre z tych świadczeń. 
Kryterium dochodowe, które może być uwzględniane przy ustalaniu odpłatności za świadczenia niepieniężne w pomocy społecznej i jest uwzględniane przy ustalaniu świadczeń pieniężnych obecnie wynosi 776 zł w przypadku prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, 600 zł na osobę w rodzinie w przypadku prowadzenia kilkuosobowego gospodarstwa domowego. Kryterium podlega weryfikacji co 3 lata. 
 W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
  W celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej należy zwrócić się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS, MOPR, CUS) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 
 Informacje o potrzebie udzielenia wsparcia, można zgłosić do ww. jednostek osobiście, telefonicznie, czy też inną drogą. 
 Świadczenia w pomocy społecznej, poza nielicznymi wyjątkami przyznawane są decyzją administracyjną, wydaną na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, od decyzji, w przypadku niezadowolenia z jej rozstrzygnięcia, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 
 Do świadczeń, o które mogą ubiegać się osoby długotrwale lub ciężko chore, należą w szczególności: 
 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 
Osoby uprawnione: Przysługują osobie, która jest samotna i z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w: 
• zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. drobne zakupy, gotowanie, porządki w domu), 
 • opiece higienicznej(np. mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej , 
 • zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz 
• w miarę możliwości, w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym. 
 Odpłatność: Wysokość odpłatności zależeć będzie od sytuacji dochodowej rodziny przyjętych przez gminę miejsca zamieszkania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze - które określa Rada gminy w stosownej uchwale. W uchwale tej są także określane szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie usług sąsiedzkich 
Osoby uprawnione: Przysługują osobie, która jest samotna i z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
Odpłatność: Wysokość odpłatności zależeć będzie od sytuacji dochodowej rodziny przyjętych przez gminę miejsca zamieszkania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze - które określa Rada gminy w stosownej uchwale. W uchwale tej są także określane szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 
Osoby uprawnione: Przysługują osobie, która jest samotna i z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym. 
 Odpłatność: Wysokość odpłatności zależeć będzie ( z wyłączeniem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) od sytuacji dochodowej rodziny przyjętych przez gminę miejsca zamieszkania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze - które określa Rada gminy w stosownej uchwale. W uchwale tej są także określane szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
 4. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 
Osoby uprawnione: Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia, może być m.in.: dzienny dom pomocy, klub samopomocy. 
 Odpłatność: Określa podmiot samorządu kierujący do tego ośrodka w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. 
 5. Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w domach pomocy społecznej 
Osoby uprawnione: Usługi te mogą być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą. 
Odpłatność: Ustala organ wydający decyzję przyznającą prawo do usług wsparcia krótkoterminowego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za korzystanie z usług wsparcia krótkoterminowego są osoba korzystająca z usług wsparcia krótkoterminowego i gmina, która przyznała usługi wsparcia krótkoterminowego. 
 6. Poradnictwo specjalistyczne 
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzi wojewoda (rejestr ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego). 
 7. Praca socjalna 
 Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: - z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; - ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
8. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
Zasiłek stały przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.  


Copyright ©2020 "MEDFAMILIA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem